Algemene voorwaarden Panelenoutlet B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Panelenoutlet B.V., handelend onder de handelsnaam “Panelenoutlet B.V.” en op alle met Panelenoutlet B.V. aangegane overeenkomsten.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Ingeval één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

1.3 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Panelenoutlet B.V. is ingestemd.

1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsites dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Panelenoutlet B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 Panelenoutlet B.V. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

1.6 Panelenoutlet B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Panelenoutlet B.V. streeft ernaar om deze algemene voorwaarden vóór, tijdens de offerte of bij het sluiten van de overeenkomst, of bij de opdrachtbevestiging aan de Koper (elektronisch) ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de koper bij Panelenoutlet B.V. inzage vragen. Op verzoek van Koper zullen de algemene voorwaarden dan kosteloos worden toegezonden. Panelenoutlet B.V. merkt op, dat haar algemene voorwaarden ook te downloaden zijn als pdf-bestand op haar website. 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Koper tot het doen van een aanbod. Panelenoutlet B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper

geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; – een offerte door de Koper is getekend en door Panelenoutlet B.V. ontvangen ingeval door Panelenoutlet B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht; – de potentiële Koper zijn gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Panelenoutlet B.V. via elektronische weg heeft verzonden en deze data door Panelenoutlet B.V. is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Panelenoutlet B.V. herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Panelenoutlet B.V. de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en Panelenoutlet B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Panelenoutlet B.V. gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Panelenoutlet B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.8 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die eventueel ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om een overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Panelenoutlet B.V., zijn voor risico van de Koper.

2.9 Bij annulering van een overeenkomst door Koper is door Koper het volgende bedrag aan Panelenoutlet B.V. verschuldigd: 700 euro. Deze kosten zijn te herleiden naar het persoonlijk plan dat gemaakt wordt, het langskomen op uw locatie en leadkosten. Het bedrag dient binnen 14 dagen na annulering te zijn betaald.

2.10 Het door Koper vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Panelenoutlet B.V. als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan Koper worden gehanteerd, totdat Koper zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

2.11 Indien aan Koper vóór of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschiedt bij wijze van aanduiding, zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden. 

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s en exclusief btw, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De Koper is de overeengekomen prijs verschuldigd. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Panelenoutlet B.V. worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

3.5 In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding op totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen van Panelenoutlet B.V. zijn gebaseerd, door welke omstandigheid dan ook een wijziging ondergaan, is Panelenoutlet B.V. gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft consumenten niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen per aangetekende brief ontbinden, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

3.6 Indien levering van (een deel van) de producten zoals genoemd op de overeenkomst om enige reden niet (meer) mogelijk is, dan is Panelenoutlet B.V. gerechtigd deze goederen te vervangen door producten van ten minste gelijkwaardige kwaliteit.

3.7 Indien Panelenoutlet B.V. goede grond heeft te vrezen, dat Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is Panelenoutlet B.V. voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten, totdat de Koper op verzoeken ten genoege van Panelenoutlet B.V. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Nadat de door Panelenoutlet B.V. gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de Koper van rechtswege in verzuim en kan Panelenoutlet B.V. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald: – vooruitbetaling door middel van een giro- of bankoverschrijving, de bestelde goederen worden verstuurd na ontvangst van de betaling; – aanbetaling bij bestellingen waarvoor een levertijd geldt van meer dan 2 weken of bij bestellingen ter waarde van meer dan € 1.000,00. In de praktijk

geldt dit vooral bij de grotere producten/systemen zoals bij zonneboilersystemen of zonnepaneelsystemen. Het resterende bedrag dient dan of voor bezorging (liefst elektronisch via internetbankieren) of contant tijdens het afhalen te worden voldaan. Hierover is voorafgaand overleg mogelijk; – op rekening (betaling binnen 3 dagen na ontvangst factuur / goederen), alleen in samenspraak met Panelenoutlet B.V. en niet via de internetsite; Panelenoutlet B.V. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door Panelenoutlet B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. Panelenoutlet B.V. kan de levering van producten en/of diensten opschorten tot het moment van betaling van de factuurprijs.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper op de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden is Koper in verzuim en is alsdan tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) of de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke incassokosten van welke aard dan ook, die Panelenoutlet B.V. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, doch nooit meer dan de maximaal toegestane incassokosten krachtens de wet op de incassokosten (WIK).

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Panelenoutlet B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4.6 Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 In artikel 7 van deze algemene voorwaarden zijn de regels opgesteld voor eigendomsvoorbehoud. Als de Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Panelenoutlet B.V., zonder enige voorafgaande sommatie en/ of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Koper verleent Panelenoutlet B.V. toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal koper Panelenoutlet B.V. daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets dergelijks zou hebben plaatsgevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van Koper. Bij verwijdering van de producten is Panelenoutlet B.V. niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

4.8 Koper heeft geen recht op verrekening van aan Panelenoutlet B.V. verschuldigde bedragen, indien Panelenoutlet B.V. op enigerlei wijze gehouden is om enig bedrag aan Klant te betalen.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De uiterste leveringstermijn is 36 weken na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 16 weken is, na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Voor sommige producten, met name de zonnepaneelsystemen, gelden echter sterk wisselende levertijden en marktprijzen afhankelijk van de actuele wereldwijde vraag en aanbod. Panelenoutlet B.V. zal veranderde levertijden zo spoedig mogelijk kenbaar maken. Panelenoutlet B.V. kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Panelenoutlet B.V. streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen per e-mail of telefonisch aan de Koper te melden.

5.3 Indien levering/installatie op verzoek van Koper dient plaats te vinden later dan 3 maanden na datum opdracht, is Koper een aanbetaling van 10% van de koop- en aanneemsom verschuldigd (te betalen binnen 3 dagen na facturatie).

5.4 Leveringen van bestellingen die worden verstuurd vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. Bij leveringen die door de Koper worden afgehaald gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper op het moment van overdracht maar in ieder geval nog voor het inladen.

5.6 Leveringen kunnen om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

5.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 De consument-Koper heeft bij een op afstand gesloten overeenkomst het recht zonder boete of opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na ontvangst. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd speciaal bestelde en samengestelde producten (vrijwel altijd bij zonnepaneelsystemen) en software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. De consument-Koper is aansprakelijk voor schade aan geretourneerde producten, ook als die door het transport terug is veroorzaakt.

6.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Panelenoutlet B.V. zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen. B.V. betaalde.

6.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-Koper.

6.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor de zakelijke Koper.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Panelenoutlet B.V. is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 8. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

8.1 Voor alle directe schade van de koper, veroorzaakt door een aan Panelenoutlet B.V. toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van Panelenoutlet B.V., behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs.

8.2 Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Koper en/of stagnatie in de uitvoering van één of meer door de Koper voor derden uitgevoerde opdrachten is Panelenoutlet B.V., behoudens ingeval van opzet op grove schuld, niet aansprakelijk.

8.3 Panelenoutlet B.V. sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen of als gevolg van fouten in tekeningen en/of technische gegevens, waarvan Panelenoutlet B.V. zich op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de Koper bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

8.4 Panelenoutlet B.V. sluit de aansprakelijkheid uit voor schade, die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken, die door derden of door de Koper ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.

8.5 Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines die door Koper voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door Panelenoutlet B.V. niet worden verzekerd. De Koper is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden, voor de duur dat zij onder Panelenoutlet B.V. rusten.

8.6 De in lid 5 van dit artikel genoemde zaken blijven voor risico van de Koper. De Koper is jegens Panelenoutlet B.V. aansprakelijk voor alle schade die optreedt door het gebruik van deze zaken.

Artikel 9. Installatie en montage

9.1 Het product wordt door de koper zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door Panelenoutlet B.V. wordt uitgevoerd. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat in gegeven omstandigheden een goed rendement behaald kan worden. Eventuele graaf- en breekwerkzaamheden en het boren door verdiepingsvloeren vallen niet onder de standaard installatiewerkzaamheden. Deze kunnen eventueel in overleg als meerwerk worden uitgevoerd.

9.2 De Koper is jegens Panelenoutlet B.V. verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.

9.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in het geval van het verrichten van diensten door Panelenoutlet B.V. B.V. in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: 

  1. a) het personeel van Panelenoutlet B.V. c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Panelenoutlet B.V. dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld;
  2. b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  3. c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
  4. d) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  5. e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst;
  6. f) voor zover van toepassing zorgt de Koper ervoor dat Panelenoutlet B.V. tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.

9.4 De Koper dient ervoor zorg te dragen dat de (on)roerende zaak, waaraan de werkzaamheden worden verricht, vrij is van gebreken. Zij dient er tevens voor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Panelenoutlet B.V. of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Panelenoutlet B.V. geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper Panelenoutlet B.V. hiervan tijdig in kennis te stellen.

9.5 De Klant zorgt ervoor dat eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. Panelenoutlet B.V. doet zijn best om de spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar erkent geen aansprakelijkheid voor schade die hiermee kan samenhangen of volgen.

9.6 Als in de offerte ook aansluiting van het product op de meterkast is opgenomen, dan wordt daaronder verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en bekabeling vanaf die stroomgroep. Verdere aanpassingen zoals verzwaring van de hoofdzekering of hoofdkabel vallen daar niet onder.

9.7 Bij Oplevering controleert de Koper de producten en de Installatie. De Koper accepteert de (op)levering van de producten en installatie door ondertekening van het opleverformulier.

9.8 Als voor monitoring van de producten een verbinding met internet nodig is, doet Panelenoutlet B.V. haar uiterste best om de verbinding bij oplevering tot stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken, dan voert Panelenoutlet B.V. gedurende maximaal een half uur controles uit om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de internetverbinding is geen onderdeel van de overeenkomst. In overleg kan de Koper daarvoor met Panelenoutlet B.V. een aparte afspraak maken.

9.9 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door Koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht. Koper draagt tevens het risico voor schade door en ten gevolge van het boren door elektriciteit-, water- en cv-leidingen.

9.10 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper. Koper is tevens een aanbetaling van 10% van de koop- en aanneemsom verschuldigd (te betalen binnen 3 dagen) als de Installatie en Oplevering uitgesteld worden doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan.

9.11 Panelenoutlet B.V. spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Panelenoutlet B.V. is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt de diensten tijdig uit te voeren.

9.12 Panelenoutlet B.V. zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren. In het geval dat er, voor of tijdens installatie, naar (nader) inzicht van Panelenoutlet B.V. niet op een voor haar veilige, correcte en duurzame wijze kan worden geïnstalleerd, is Panelenoutlet B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Panelenoutlet B.V. kan de overeenkomst dan zonder kosten annuleren.

9.13 Indien er sprake is van meerwerk of extra hulpmiddelen (bv. in het geval een kraan of hoogwerker benodigd is) is Panelenoutlet B.V. gerechtigd om dit bij de Koper in rekening te brengen. Meerwerk en extra benodigde hulpmiddelen zullen – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Panelenoutlet B.V. aan koper worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de hiermee samenhangende kosten, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Panelenoutlet B.V.

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Voor door Panelenoutlet B.V. geleverde producten geldt de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien deze regeling voor de consument- Koper nadelig is in vergelijking met de rechten die de consument- Koper jegens Panelenoutlet B.V. kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand dan gelden minimaal de rechten conform de wet en overeenkomst op afstand. Praktisch gezien betekent dit dat de consument-Koper bij een gebrek buiten zijn schuld recht heeft op gratis reparatie of vervanging van de aankoop gedurende een periode van ten minste 2 jaar.

10.2 Panelenoutlet B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Panelenoutlet B.V.. Panelenoutlet B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

10.3 De aansprakelijkheid van Panelenoutlet B.V. voor schade zal nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

10.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Panelenoutlet B.V. of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; – indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; – indien beschadiging is ontstaan door externe oorzaken of invloeden; – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

10.5 Garanties zijn door Koper niet over te dragen aan derden.

10.6 De Koper is gehouden Panelenoutlet B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Panelenoutlet B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

10.7 Het is mogelijk dat Panelenoutlet B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Panelenoutlet B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Panelenoutlet B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, onwerkbare weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Tot slot wordt onder overmacht verstaan het niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden als gevolg van geconstateerde gebreken aan de (on)roerende zaak, waaraan de werkzaamheden worden verricht, daaronder mede begrepen het aantreffen van asbest.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Panelenoutlet B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/ of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

12.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Panelenoutlet B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze door Panelenoutlet B.V. worden verwerkt en overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene verordening gegevensbescherming.

13.2 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

13.3 Panelenoutlet B.V. neemt op grond van het bovenstaande de van toepassing zijnde regelgeving in acht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Panelenoutlet B.V., of overeenkomsten gesloten met Panelenoutlet B.V. worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk dwingendrechtelijk een andere rechter als bevoegde rechter aanwijst.

Artikel 15. Diversen

15.1 Panelenoutlet B.V. is gevestigd te (3316 GK) Dordrecht, Kamerlingh Onnesweg 19 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 88859053. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Panelenoutlet B.V. op bovenstaand adres of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsites.

15.2 Panelenoutlet B.V. streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails uiterlijk binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

11-07-2023